Regulamin listopad 2020 r

1. Ogólne

  1. Definicje i zasady interpretacji zawarte w tym warunku mają zastosowanie do niniejszego regulaminu. „Kupujący” oznacza osobę fizyczną, firmę lub spółkę, która kupuje Towary od Spółki na podstawie niniejszych warunków umownych
   „Firma” oznacza Firexo Limited
   „Umowa” oznacza każdą umowę między Spółką a Kupującym dotyczącą sprzedaży i zakupu Towarów, zawierającą niniejsze warunki;
   „Użytkownik końcowy” oznacza każdego klienta Kupującego, któremu Towary zakupione od Spółki mogły zostać odsprzedane;
   „Towary” oznaczają wszelkie towary uzgodnione w Umowie, które mają zostać dostarczone Kupującemu przez Spółkę (w tym jakąkolwiek ich część lub części).
  2. Odniesienie do jakiejkolwiek ustawy jest odniesieniem do niej w jej obecnej formie, z uwzględnieniem wszelkich zmian, rozszerzeń, wniosków lub przekształceń i obejmuje wszelkie akty niższego rzędu, obowiązujące od chwili jej obowiązywania.
  3. Nagłówki warunków nie mają wpływu na interpretację tych warunków.
  4. Z zastrzeżeniem wszelkich zmian pod warunkiem 1.5, Umowa będzie obowiązywać na tych warunkach z wyłączeniem wszystkich innych warunków.
  5. Niniejsze warunki mają zastosowanie do całej sprzedaży Spółki i wszelkich zmian tych warunków, a wszelkie oświadczenia dotyczące Towarów nie będą obowiązywać, o ile nie zostaną wyraźnie uzgodnione na piśmie i podpisane przez dyrektora Spółki. Kupujący potwierdza, że ​​nie polegał na żadnym oświadczeniu, obietnicy lub oświadczeniu złożonym lub złożonym przez Firmę lub w jej imieniu, które nie zostały określone w Umowie.
  6. Każde zamówienie Towarów złożone przez Kupującego na stronie internetowej Spółki (www.firexo.com) będzie traktowane jako oferta Kupującego zakupu Towarów na niniejszych warunkach.
  7. Żadne zamówienie złożone przez Kupującego nie zostanie uznane za przyjęte przez Spółkę do momentu wysłania przez Spółkę pisemnego potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną lub (jeśli nastąpi to wcześniej) dostarczenia przez Spółkę Towarów do Kupującego.

2. Ceny

  1. Wszystkie podane ceny gaśnic lub innych produktów zawierają:
   1. VAT, który zostanie doliczony do faktury według stawki podstawowej; I
   2. Koszty dostawy, pod warunkiem, że adres dostawy znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii.

3. Płatność i tytuł

  1. Żadna płatność nie zostanie uznana za otrzymaną, dopóki Spółka nie otrzyma rozliczonych środków od Kupującego.
  2. Tytuł własności Towarów nie przechodzi na Kupującego do czasu otrzymania przez Spółkę rozliczonych środków, nawet jeśli odpowiednie Towary zostały dostarczone Kupującemu.

4. Dostawa

  1. Zamawiane towary to towary dostępne na magazynie, które nie zostały sprzedane w momencie składania zamówienia przez Kupującego.
  2. Wszelkie podane/wskazane przez Spółkę terminy dostawy Towarów mają charakter szacunkowy, a termin dostawy nie może być traktowany jako istotny w drodze zawiadomienia przekazanego przez Kupującego. Jeżeli nie określono terminów dostaw, dostawa odbywa się w rozsądnym terminie.
  3. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych warunków, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty (z których wszystkie trzy warunki obejmują między innymi czystą stratę ekonomiczną, utratę zysków, utratę działalności, uszczuplenie wartości firmy i/lub lub podobne straty), koszty, szkody, opłaty i wydatki spowodowane bezpośrednio lub pośrednio jakimkolwiek opóźnieniem w dostawie Towarów (nawet jeśli jest to spowodowane zaniedbaniem Spółki), ani żadne opóźnienie nie uprawnia Kupującego do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, chyba że opóźnienie przekracza 28 dni.

  5. Niedobory

   1. Ilość jakiejkolwiek przesyłki Towarów zarejestrowana przez Spółkę przy wysyłce z miejsca prowadzenia działalności przez Spółkę będzie rozstrzygającym dowodem ilości otrzymanej przez Kupującego przy dostawie, chyba że Kupujący może przedstawić rozstrzygający dowód przeciwny.

  6. Zwroty i refundacje

   1. Jeśli jakiekolwiek produkty dotrą uszkodzone podczas transportu, klienci powinni powiadomić nas o tym w ciągu 48 godzin od otrzymania towarów (lub 72 godzin, jeśli dostawa ma miejsce w weekend lub święto państwowe w Wielkiej Brytanii). Po przeprowadzeniu dochodzenia (jeśli Firma uzna to za konieczne według własnego uznania) zazwyczaj zorganizujemy bezpłatny odbiór i zaoferujemy pełny zwrot pieniędzy lub wymienimy produkty na bezpłatną dostawę.
   2. Dołożymy wszelkich starań, aby dostawy były realizowane następnego dnia, jednak nie można tego zagwarantować, na przykład w przypadku odrzucenia lub opóźnienia płatności, zamówienia złożonego poza naszymi zwykłymi godzinami pracy lub opóźnienia logistycznego u kuriera.

  7. Anulowanie

   1. Anulowania zamówienia można dokonać wyłącznie zgodnie z wszelkimi ustawowymi prawami przysługującymi Kupującemu na mocy Regulaminu umów konsumenckich (informacje, anulowanie i opłaty dodatkowe) z 2013 r.

  8. Gwarancje

   1. Spółka gwarantuje Kupującemu, że (z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych warunków) przy dostawie i przez okres 12 miesięcy od daty dostawy Towary będą:
    1. być zgodne z opisem podanym w aktualnej literaturze, z zastrzeżeniem standardowych tolerancji dotyczących udźwigu, masy i innych specyfikacji.
    2. być zadowalającej jakości w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z 2015 r.;
   2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie którejkolwiek z gwarancji określonych w warunku 8.1, chyba że:
    1. Kupujący/Użytkownik końcowy pisemnie zawiadomi Spółkę o wadzie w ciągu 14 dni od momentu, w którym Kupujący/Użytkownik końcowy odkrył lub powinien był wykryć wadę; I
    2. Firma ma odpowiednią możliwość po otrzymaniu zawiadomienia o zbadaniu takich Towarów.
   3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie gwarancji w warunku 8.1, jeżeli:
    1. Kupujący będzie dalej korzystał z takich Towarów po dokonaniu takiego zawiadomienia; Lub
    2. wada powstała w wyniku nieprzestrzegania przez Kupującego ustnych lub pisemnych instrukcji Spółki dotyczących przechowywania, instalacji, uruchomienia, użytkowania lub konserwacji Towarów lub (w przypadku ich braku) dobrych praktyk handlowych; Lub
    3. Kupujący przerabia lub naprawia takie Towary bez pisemnej zgody Spółki; Lub
    4. wada powstała po (i w wyniku) świadczenia jakiejkolwiek usługi serwisowej uzgodnionej odrębnie pomiędzy Kupującym a stroną trzecią, która nie jest zatwierdzonym Usługodawcą Spółki (opublikowanym na stronie internetowej Spółki).
   4. Z zastrzeżeniem warunków 8.2 i 8.3, jeżeli którykolwiek z Towarów nie odpowiada gwarancji w stanie
    1. Spółka według własnego uznania naprawi lub wymieni Towary (lub ich wadliwą część) lub zwróci cenę takich Towarów według proporcjonalnej stawki Umownej, pod warunkiem, że na żądanie Spółki Kupujący na koszt Spółki zwróci Towar lub część takiego Towaru, która jest wadliwa dla Spółki.
    2. W zakresie, w jakim postanowienia niniejszej klauzuli są sprzeczne z którymkolwiek z ustawowych praw Kupującego w Wielkiej Brytanii (lub w innym kraju), pozostałe części niniejszych warunków zachowują ważność i są wykonalne we wszystkich innych aspektach.
   5. Jeżeli Spółka spełni warunek 8.4 nie ponosi dalszej odpowiedzialności za naruszenie gwarancji w warunku 8.1 w odniesieniu do takich Towarów

  9. Ograniczenie odpowiedzialności

   1. Poniższy zapis (punkt 9.4) określa całkowitą odpowiedzialność finansową Spółki (w tym wszelką odpowiedzialność za działania lub zaniechania jej pracowników, agentów i podwykonawców) wobec Kupującego z tytułu:
    1. każde naruszenie tych warunków;
    2. jakiegokolwiek wykorzystania lub odsprzedaży przez Kupującego któregokolwiek z towarów lub jakiegokolwiek produktu zawierającego Towary; I
    3. wszelkie oświadczenia, oświadczenia lub deliktowe działania lub zaniechania, w tym zaniedbania wynikające z Umowy lub w związku z nią.
   2. Wszelkie gwarancje, warunki i inne warunki wynikające z przepisów prawa lub prawa zwyczajowego (z wyjątkiem warunków określonych w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta z 2016 r.) są wyłączone z Umowy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
   3. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Spółki:
    1. za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem Spółki; Lub
    2. w jakiejkolwiek sprawie, której wyłączenie lub próba wyłączenia odpowiedzialności przez Spółkę byłaby niezgodna z prawem; Lub
    3. za oszustwo.

  10. Własność intelektualna

   1. Nazwa Firexo jest chroniona przez rejestrację jako znak towarowy, a wszystkie Towary stanowią chronioną patentem własność intelektualną stworzoną przez Firmę w ramach jej działalności. Kupujący uznaje wartość tej własności intelektualnej dla Spółki i zgadza się (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich) nie naruszać żadnej własności intelektualnej należącej do Spółki.
  11. Siła wyższa
   1. Spółka jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie swoich zobowiązań, jeżeli uniemożliwiono to lub utrudniono w wyniku (bezpośrednio lub pośrednio) wojny zamieszek powstania ograniczeń lub przepisów rządowych trudności w transporcie strajków blokad wypadki niedobory materiałów robocizny sprzęt paliwo energia awaria maszyn lub jakakolwiek inna przyczyna pozostająca poza rozsądną kontrolą Spółki niezależnie od tego czy taka przyczyna istniała w dacie zamówienia. W dowolnym momencie po wystąpieniu takiego zdarzenia Spółka ma prawo zawiesić lub wypowiedzieć wykonywanie Umowy.

  12. Obowiązujące prawo
   1. Niniejsze warunki i wszelkie Umowy, do których mają zastosowanie, będą pod każdym względem interpretowane zgodnie z prawem angielskim.

  13. Zmiany specyfikacji

   1. Polityka firmy polega na ciągłym doskonaleniu i zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzasadnionych zmian w specyfikacji produktu od czasu do czasu według własnego uznania.
  14. Zdrowie i bezpieczeństwo
   1. Zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem Spółki, wszystkie jej Towary są pod każdym względem zgodne z wymogami wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa (w tym między innymi z sekcją 6 Ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1974 r., Przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów z 2005 r. oraz Przepisy dotyczące urządzeń ciśnieniowych (Bezpieczeństwo) 2016). Jeżeli jednak jakikolwiek właściwy organ ścigania stwierdzi, że którykolwiek z Towarów jest pod jakimkolwiek względem niebezpieczny lub stanowi zagrożenie dla zdrowia, Kupujący niezwłocznie powiadomi o tym Spółkę, a Spółka na własny koszt dokona takich modyfikacji Towarów lub dostarczy takie dodatkowe części zamienne do Towarów, co taki organ uzna za niezbędne do zapewnienia zgodności Towarów z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi. Kupujący zapewni, że Towar będzie bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia przy prawidłowym użytkowaniu, aw szczególności zapewni, że Towar będzie używany zgodnie z instrukcją obsługi lub instrukcją montażu, którą może dostarczyć Spółka.

  Data wydania: 11 listopada 2020 r

   

  Zaprojektowany w Wielkiej Brytanii

  Produkty zaprojektowane i opracowane w Wielkiej Brytanii zgodnie z wymogami międzynarodowymi

  Jakość zapewniona

  Wszystkie produkty są rygorystycznie sprawdzane przed wysyłką w celu zapewnienia jakości, niezawodności i bezpieczeństwa.

  Wiodąca innowacja

  Ciągłe innowacje i badania nad tym, jak zapewnić Ci bezpieczeństwo dziś i jutro.